Landinrichting Centraal Plateau

Realisatie beekherstel, kavelinrichting en dassenvoorzieningen Opdrachtgever: Landinrichtingscommissie Centraal Plateau, Provincie Limburg Partner: Grontmij Nederland BV

In 1997 is het landinrichtingsplan Centraal Plateau vastgesteld. Sindsdien wordt hard gewerkt aan de landbouwkundige en landschappelijke verbetering van het gebied. Belangrijke onderdelen van het maatregelenpakket zijn beekherstel, kavelinrichtingswerken, aanbrengen van bermbeplantingen en dassenvoorzieningen. ViForis voert de directie over deze werken in opdracht van de Landinrichtingscommissie Centraal Plateau.

Voor de das zijn tunnels aangelegd. Op meerdere plaatsen langs openbare wegen is nieuwe beplanting aangebracht. Afhankelijk van het type beplanting worden bermen verbreed. Ten behoeve van ecologische verbindingen worden tevens ecologische bermen aangelegd.

In het kader van beekherstel worden langs diverse beken meanderstroken gerealiseerd. Om de beek vrij te kunnen laten meanderen, worden oeverbeschermingen plaatselijk verwijderd. De brongebieden van beken worden in de oorspronkelijke staat teruggebracht

ViForis voert directie en toezicht over de kavelinrichting in opdracht van de Landinrichtingscommissie Centraal Plateau.