Nieuwsbrief CO2-ontwikkelingen Augustus 2022 24/08/2022

Nieuwsbericht CO2-ontwikkelingen

Augustus 2022

Ons energiebeleid

Sinds mei 2020 j.l. is ViForis bezig om inzicht te krijgen in het energieverbruik met als doel emissiestromen te reduceren. Als middel om dit doel te bereiken is ViForis gecertificeerd voor de derde trede van de CO2-prestatieladder.

Energieverbruik 2021

Ieder jaar brengen we de emissies in kaart door middel van het uitrekenen van onze CO2-footprint. Op deze manier krijgen we inzicht in onze uitstoot. Naar aanleiding hiervan kijken we of aanvullende maatregelen moeten nemen om doelstellingen te bereiken en onze reductie te realiseren.

De directe- en indirecte GHG-emissies (greenhouse gasses) van ViForis bedroegen in de eerste helft van 2022 22,6 ton CO2. Hiervan werd 0,3 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1), 4,6 ton CO2 door indirecte GHG-emissies (scope 2) en komt 17,3 ton CO2 uit de scope Business Travel. De scope Business Travel is onderverdeeld in zakelijke kilometers privé auto’s, zakelijke kilometers trein en zakelijke kilometers elektrische auto’s.

Conclusies energieverbruik en voortgang CO2-reductie 2021

Ten opzichte van de uitstoot van vorig jaar is de CO2-emissie van de eerste helft van dit jaar nagenoeg gelijk gebleven of zelfs iets gedaald, als uitgegaan wordt van een vergelijking met de totale uitstoot van 2021 gedeeld door 2 (=22,4 ton CO2). Dit geldt eveneens voor het aantal gereden kilometers, terwijl we een extra medewerker hadden.

In de eerste helft van 2022 zijn meer treinkilometers gemaakt dan in heel 2021 (7.010 km ten opzichte van 6.080km in heel 2021). De treinkilometers zijn ook nu weer vooral gemaakt door één medewerker die het overgrote deel van zijn woon-werkverkeer met het openbaar vervoer maakt. Tenslotte zijn er minder kilometers elektrisch gereden. Hier staat echter geen toename van gereden kilometers met diesel of benzine tegenover (de helft van 2,4 ton CO2 in 2021 t.o.v. 0,9 ton CO2 in 2022).

 

Het elektra- en gasverbruik is nagenoeg hetzelfde gebleven.

CO2 wedstrijd

Een van de maatregelen om de CO2 te reduceren, is een wedstrijd voor alle medewerkers van ViForis om minder kilometers te rijden gedurende een maand. In de tweede helft van dit jaar willen we een wedstrijd uitschrijven voor de medewerkers van ViForis met als doel ideeën ophalen om CO2 te reduceren. De inschrijver van het beste idee ontvangt een dinerbon en daarnaast gaan we uiteraard proberen dit idee in praktijk te brengen. Direct na de vakantie zal de wedstrijd worden uitgeschreven. Het doel van deze wedstrijd is, naast goede ideeën om minder CO2 uit te stoten, tevens het vergroten van de bewustwording bij alle medewerkers.

Scope 1, 2 en Business Travel doelstellingen

ViForis heeft als doel gesteld om in de komende vijf jaar, gemeten vanaf het referentiejaar 2019 tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren.

 

Scope 1, 2 en Business Travel doelstellingen ViForis
ViForis wil in 2024 ten opzichte van 2019 8% minder CO2 uitstoten

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet om de voortgang in CO2 reductie te monitoren. Deze reductie is in feite al ruimschoots behaald als gevolg van de uitbraak van corona, waardoor veel thuis gewerkt moest worden. Op dit moment zitten we op 65% ten opzichte van de uitstoot van 2019.

Belangrijkste CO2-maatregelen

Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld:

  • Maatregel 1: Toepassen van video en/of teleconferencing
  • Maatregel 2: Wedstrijd minder km’s maken eenmaal per jaar gedurende een maand
  • Maatregel 3: Stimuleren gebruik OV / fiets
  • Maatregel 4: Carpoolen
  • Maatregel 5: Slimmer agendabeheer

In aanvulling op bovenstaande maatregelen vraagt ViForis gedragsaanpassingen van de individuele medewerker. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:

  • Zuinig rijden om brandstof te besparen;
  • Bandenspanning maandelijks controleren.

Andere ideeën om onze CO2-uitstoot te reduceren zijn welkom als invulling van de wedstrijd om tot nieuwe en betere ideeën te komen. Hierover binnenkort meer! Tijdens de komende bureau overleggen zullen we dit verder toelichten. Zo zetten wij ons samen in om deze doelstellingen te halen.

Bedankt!